Poradnictwo to forma rozmowy z psychologiem, w której kilent otrzymuje od psychologa odpowiedź na konkretne zgłaszane przez siebie pytania, nie jest to terapia psychologiczna, choć poradnictwo może być do niej wstępem.

Zakres poradnictwa rodzinnego jest bardzo szeroki. Poradnictwo obejmuje różne formy pomocy, udzielanej dzieciom i dorosłym. W ujęciu najogólniejszym pomoc ta koncentruje się wokół złożonej problematyki wychowawczej, głównie wokół napotykanych przez rodziców trudności wychowawczych z dziećmi, postępowania z dziećmi w różny sposób upośledzonymi lub odbiegającymi od normy w rozwoju, podejrzanymi o upośledzenie umysłowe lub wykazującymi zaburzenia zachowania, jak również wokół sprawy wyboru zawodu, takiego, który by najlepiej mógł odpowiadać zainteresowaniom dziecka jego cechom charakteru i usposobienia.  Istotą poradnictwa jest takie korygowanie postępowania wychowawczego rodziców, które prowadzić będzie do rozwiązania istniejących problemów wychowawczych poprzez wprowadzanie prostych metod, drobną zmianę w systemie rodzinnym.